Telefoon

06-51446095

E-mail

Info@feetandbody.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 8.00 -17.00 uur

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicuresalon Feet and Body en de cliënt waarop Pedicure Feet and Body deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Inspanning Pedicuresalon Feet and Body
Pedicuresalon Feet and Body zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op moment bekende stand der wetenschap. Pedicuresalon Feet and Body zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicuresalon Feet and Body melden. Indien de cliënt deze verplichting niet af tijdig nakomt, mag Pedicuresalon Feet and Body 100 % van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicuresalon Feet and Body de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomen kan Pedicuresalon Feet and Body de afspraak annuleren en het geheel afgesproken honorariu berekenen. Pedicuresalon Feet and Body moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
4. Betaling
Pedicuresalon Feet and Body vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
Indien cliënt ook na het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is cliënt verplicht Pedicuresalon Feet and Body alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden.
Tevens heeft Pedicuresalon Feet and Body het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.
5. Persoonsgegevens & Privacy
De cliënt voorziet Pedicuresalon Feet and Body voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicuresalon Feet and Body aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Pedicuresalon Feet and Body neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een electronisch klantenbestand. Pedicuresalon Feet and Body behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicuresalon Feet and Body zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toepassing vooraf van de cliënt.
6. Geheimhouding
Pedicuresalon Feet and Body is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Pedicuresalon Feet and Body verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derde te verstrekken.
7. Aansprakelijkheid
Pedicuresalon Feet and Body is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicuresalon Feet and Body is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicuresalon Feet and Body is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
8. Garantie
Pedicuresalon Feet and Body geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling(en) en de producten. Deze garantie vervalt indien: De cliënt andere producten dan de door Pedicuresalon Feet and Body geadviseerde producten heeft gebruikt. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
9. Beschadiging & diefstal
Pedicuresalon Feet and Body heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicuresalon Feet and Body meldt diefstal altijd bij de politie.
10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien cliënt na herhaalde waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicuresalon Feet and Body het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van reden.